Your browser does not support JavaScript!
分類清單
蔡政道副教授

image

 

.主要學歷

 

 

 

 

 

學校名稱

 

 

 

 

 

主修門系所

 

 

 

 

 

國別

 

 

 

 

 

學位

 

 

 

 

 

起迄年月

 

 

 

 

 

中山醫學大學

 

 

 

 

 

醫學研究所

 

 

 

 

 

中華民國

 

 

 

 

 

博士

 

 

 

 

 

2010/09-2014/02

 

 

 

 

 

中國醫藥大學

 

 

 

 

 

醫學研究所

 

 

 

 

 

中華民國

 

 

 

 

 

碩士

 

 

 

 

 

2004/09-2006/06

 

 

 

 

 

中國醫藥學院

 

 

 

 

 

醫學系

 

 

 

 

 

中華民國

 

 

 

 

 

學士

 

 

 

 

 

1990/10-1997/06

 

 

 

 

 

.現職及與經歷

 

 

 

 

 

服務機構

 

 

 

 

 

服務部門系所

 

 

 

 

 

職稱

 

 

 

 

 

起訖年月

 

 

 

 

 

中山醫學大學附設醫院

 

 

 

 

 

小兒科

 

 

 

 

 

主治醫師

 

 

 

 

 

2007/08迄今

 

 

 

 

 

中山醫學大學

 

 

 

 

 

醫學系

 

 

 

 

 

講師

 

 

 

 

 

2008/11迄今

 

 

 

 

 

中國醫藥大學

 

 

 

 

 

小兒科

 

 

 

 

 

主治醫師

 

 

 

 

 

2004/08-2007/07

 

 

 

 

 

.專長

 

 

 

 

 

1.小兒科學

 

 

 

 

 

2.小兒神經學

 

 

 

 

 

 3. 兒童發展與早期療育

 

 

 

 

 

4.神經免疫流行病學