Your browser does not support JavaScript!
分類清單
張東浩

 

兼任教師:

 姓名:            張東浩

 教職:         教育部部定助理教授

 主要學歷:   國防醫學院 醫學士   

                     國立清華大學  醫環所博士

 現職:          彰基放射腫瘤科 主治醫師     

                   彰基腫瘤中心  主任

 經歷:           三軍總醫院 放射腫瘤部   住院醫師     主治醫師

專長介紹:   放射腫瘤  

             影像導引放射治療