Your browser does not support JavaScript!
分類清單
顧明修助理教授

image

 

 

.主要學歷

 

學校名稱

 

國別

 

主修學門系所

 

學位

 

起訖年月

 

中山醫學大學

 

中華民國

 

臨床醫學研究所

 

博士

 

2008/92013/1

 

中山醫學大學

 

中華民國

 

臨床醫學研究所

 

碩士

 

2002/92005/1

 

中山醫學院

 

中華民國

 

醫學系

 

學士

 

1990/91997/6

 

.現職及經歷

 

服務機構

 

服務部門系所

 

職稱

 

起訖年月

 

中山醫學大學

 

醫學系

 

助理教授

 

2013/08迄今

 

中山醫學大學

 

醫學系

 

講師

 

2007/12~2013/07

 

中山醫學大學附設醫院中興分院

 

小兒科

 

主任

 

2011/08迄今

 

中山醫學大學附設醫院

 

小兒科

 

主治醫師

 

2006/02迄今

 

中山醫學大學附設醫院

 

兒童過敏免疫科

 

研究醫師

 

2003/8~2005/8

 

.專長

 

1.小兒科學

 

2.小兒過敏免疫學