Your browser does not support JavaScript!
分類清單
蘇本華教授

 

image

.主要學歷

 

 

 

學校名稱

 

 

 

主修學門系所

 

 

 

國別

 

 

 

學位

 

 

 

起訖年月(西元年/)

 

 

 

中山醫學大學醫學研究所

 

 

 

醫學研究所

 

 

 

中華民國

 

 

 

博士

 

 

 

92/9~96/6

 

 

 

中山醫學大學醫學研究所

 

 

 

醫學研究所

 

 

 

中華民國

 

 

 

碩士

 

 

 

87/9~90/6

 

 

 

台北醫學大學

 

 

 

醫學系

 

 

 

中華民國

 

 

 

醫學士

 

 

 

73/9~80/6

 

 

 

.現職及與經歷

 

 

 

服務機構

 

 

 

服務部門系所

 

 

 

職稱

 

 

 

起訖年月

 

 

 

中山醫學大學附設醫院

 

 

 

兒童部

 

 

 

主治醫師

 

 

 

1996/8-迄今

 

 

 

       中山醫學大學附設醫院

 

 

 

小兒遺傳代謝科

 

 

 

主任

 

 

 

1998/7-迄今

 

 

 

       中山醫學大學附設醫院

 

 

 

遺傳諮詢中心

 

 

 

主任

 

 

 

1998/7-迄今

 

 

 

       中山醫學大學附設醫院

 

 

 

細胞遺傳室

 

 

 

主任

 

 

 

2000/5-迄今

 

 

 

中山醫學大學附設醫

 

 

 

新生兒科加護病房

 

 

 

主任

 

 

 

2004/12-迄今

 

 

 

中山醫學大學

 

 

 

醫學系

 

 

 

教授

 

 

 

2012/2-迄今

 

 

 

.專長

 

 

 

1.小兒科學

 

 

 

2.醫學遺傳學專科醫師

 

 

 

3.小兒內分泌暨新陳代 謝專科 醫師

 

 

 

4. 新生兒科專科醫師