Your browser does not support JavaScript!
分類清單
陳善銘助理教授

image

 

 

.主要學歷

 

學校名稱

 

國別

 

主修學門系所

 

學位

 

起訖年月

 

中山醫學大學

 

中華民國

 

醫學研究所

 

博士

 

2006/072013/01

 

中山醫學大學

 

中華民國

 

醫學系

 

學士

 

1990/091997/06

 

.現職及與經歷

 

服務機構

 

服務部門系所

 

職稱

 

起訖年月

 

中山醫學大學附設醫院

 

兒童部

 

主治醫師

 

2006/02迄今

 

台大醫院

 

小兒腸胃科

 

研究醫師

 

2003/072005/06

 

中山醫學大學附設醫院

 

兒童部

 

住院醫師

 

1999/062003/06

 

.專長

 

1.小兒科學

 

2.小兒消化學

 

3. 兒童重症醫學