Your browser does not support JavaScript!
分類清單
許績男教授

image

 

.主要學歷

 

學校名稱

 

主修學門系所

 

國別

 

學位

 

起訖年月(西元年/)

 

中山醫學大學

 

醫學研究所博士班

 

中華民國

 

博士

 

2007/06~迄今

 

中山醫學院

 

醫學系

 

中華民國

 

醫學士

 

1985/091987/06

 

中山醫學院

 

醫學系

 

中華民國

 

醫科

 

1976/091982 /06

 

.現職及經歷

 

服務機構

 

服務部門系所

 

職稱

 

起訖年月

 

中山醫學大學

 

醫學系

 

教授

 

2013/08

 

中山醫學大學

 

醫學系/兒童學科

 

主任

 

2014/08

 

2008/08-2012/07

 

中山醫學大學附設醫院

 

兒童部

 

部主任

 

2007/08

 

中山醫學大學附設醫院

 

小兒加護病房

 

主任

 

1998/02-2007/07

 

中山醫學大學附設醫院

 

兒童部/小兒腎臟科

 

主任

 

1995/08

 

中山醫學大學

 

醫學系

 

副教授

 

1995/08

 

台大醫學院附設醫院

 

小兒腎臟科

 

研究醫師

 

1998/08-1989/07

 

美國德州大學西南醫學中心

 

小兒腎臟科

 

研究醫師

 

1993/08-1995/07

 

中山醫學大學附設醫院

 

兒童部

 

主治醫師

 

1988/08

 

.專長

 

1.小兒科學

 

2.小兒腎臟學

 

3.兒童重症醫學

 

4.兒童過敏免疫學