Your browser does not support JavaScript!
分類清單
吳銘芳副教授
 
 一、基本資料
 

中文姓名

 

 

 

 

 

吳銘芳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聯絡地址

 

 

 

 

 

台中市南區建國北路一段110 中山醫學大學附設醫院內科部  

 

 

聯絡電話

 

 

 

 

 

() 04-24739595-34704       

 

 

 

 

傳真號碼

 

 

 

 

 

04-24739220

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

mfwu0111@gmail.com

 

 

 

 

 

二、主要學歷

 

 

 

 

 

學校名稱

 

 

 

 

 

國別

 

 

 

 

 

主修學門系所

 

 

 

 

 

學位

 

 

 

 

 

起訖年月(西元年/)

 

 

 

 

 

中山醫學大學

 

 

 

 

 

中華民國

 

 

 

 

 

醫學研究所

 

 

 

 

 

博士

 

 

 

 

 

2000 / 9 2005 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臺北醫學院

 

 

 

 

 

中華民國

 

 

 

 

 

醫學系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

學士

 

 

 

 

 

1976 / 9 1983 / 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /          /    

 

 

 

 

 

三、現職及與專長相關之經歷

 

 

 

 

 

服務機構

 

 

 

 

 

服務部門系所

 

 

 

 

 

職稱

 

 

 

 

 

起訖年月(西元年/)

 

 

 

 

 

現職:中山醫學大學

 

 

 

 

 

醫學系

 

 

 

 

 

助理教授

 

 

 

 

 

2005 / 10      /    

 

 

 

 

 

中山醫學大學附設醫院

 

 

 

 

 

胸腔內科呼吸照護中心/腫瘤內科

 

 

 

 

 

主任<span lang="EN